Chào mừng quý vị đến với Website của Trương Thị Hoà.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Nghành TTLL

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Hoà (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:50' 07-09-2009
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
hiện trạng ngành thông tin liên lạc
Tổ 3: k54a
1.Mạng điện thoại:

- mạng điện thoại nội hạt:
.năm 1997 : 1,6 triệu máy.
.năm 2001:3,8 triệu máy.
.năm 2007 : 38 triệu máy.
.85% số xã trong cả nước có điện thoại.

- m¹ng ®iÖn tho¹i ®­êng dµi:
n­íc ta ®· h×nh thµnh 3 trung t©m th«ng tin ®­êng dµi cÊp khu vùc
.Hµ néi
.Tp.Hå chÝ minh
.§µ n½ng
- m¹ng ®iÖn tho¹i quèc tÕ:
Cã 3 cöa chÝnh : Hµ Néi, TP.Hå chÝ minh, §µ n½ng
 M¹ng ®iÖn tho¹i nãi chung vµ sè m¸y ®iÖn tho¹i nãi riªng t¨ng víi tèc ®é rÊt nhanh.
.n¨m 1985: 103.100 m¸y
.n¨m 1990: 114.400 m¸y
.n¨m 2001: 3,8 triÖu m¸y
.n¨m 2007: 38 triÖu m¸y
M¹ng l­íi ®iÖn tho¹i ph©n bè kh«ng ®Òu:
.§«ng nam bé:32,2%
.§BSH : 27%
.T©y nguyªn:3,82%
2.Mạng phi thoại:

- mạng Fasimile Fax công cộng
Fax thuê bao

- mạng truyền trang báo
3.M¹ng truyÒn dÉn:

+ M¹ng c¸p sîi quang:
. M¹ng c¸p quang biÓn Th¸i Lan- ViÖt nam- Hång c«ng: 3.400km ch¹y qua biÓn.
. M¹ng c¸p quang trung quèc - ViÖt nam - Lµo -Th¸i lan - Malaixia - Singapo.
+Mạng viễn thông quốc tế:
. 8 trạm thông tin vệ tinh mặt đất thuộc 2 hệ Intersputnik và Intersat ở HN,ĐN,TP.HCM.
. 4 trung tâm viễn thông quốc tế được lắp đặt ở HN,TP.HCM,ĐN,Bình Dương.

+Mạng thông tin máy tính:
. năm 1998: 0.02 triệu thuê bao
. năm 2004:1,16 triệu thuê bao
. năm 2006:4,06 triệu thuê bao
 
 
Biểu đồ tăng trưởng thuê bao InternetTheo số thuê bao quy đổi
 
Hạn chế:
Phân bố không đồng đều,phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế-xã hội của từng vùng.
Cơ sở vật chất kỹ thuật còn kém đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa có điều kiện tự nhiên khó khăn.
Cơ chế quản lý lỏng lẻo, ý thức bảo vệ tài sản quốc gia còn yếu.
chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ .
Phương hướng:
Tăng cường phát triển mạng lưới thông tin liên lạc theo hướng hiện đại hoá,cơ giới hoá. cập nhật những công nghệ mới..
Xây dựng mạng Internet đến tất cả các tỉnh,thành phố.xây dựng trạm vệ tinh mặt đất.
Tham gia xây dựng tuyến cáp quang 6 nước 2,5Gb/s đoạn từ trung quốc -Hà nội- Vinh.
Tham gia xây dựng tuyến cáp quang biển VN-Philippin. Tuyến cáp quang Vn-cămpuchia


Biểu đồ tăng trưởng thuê bao điện thoại theo năm
 
Gửi ý kiến